Labs

Chọn 1 đối tượng bất kì trong thế giới thực, ví dụ như lớp môn học, giảng viên,... Sau đó thiết kế chức năng quản lí đối tượng đó trên html bao gồm các tính năng thêm, sửa, xoá, tìm kiếm cho đối tượng đó. Ví dụ, làm chức năng Quản lý sinh viên bao gồm tính năng thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.

Chú ý: Các thành viên trong nhóm không được chọn đối tượng giống nhau.

BOOKING

Name:

Email:

Phone:

Arrival:

Depart:

People:

children:

Room:

Comment:

YOUR BOOKING

ODER: #2741
Date of bookng: 26/02/2018
Waiting

Name:

Email:

Phone:

Arrival:

Depart:

People:

children:

Room:

ODER: #2762
Date of bookng: 26/02/2018
Complete

Name:

Email:

Phone:

Arrival:

Depart:

People:

children:

Room:

ODER: #195
Date of bookng: 26/02/2018
Cancel

Name:

Email:

Phone:

Arrival:

Depart:

People:

children:

Room:

Are you sure to cancel your booking?

hdlab2
heloo design lab3
tac pham no ow day
hddeef co cho ne
heloo design
tac pham no ow day
hddeef co cho ne
heloo design
tac pham no ow day
hddeef co cho ne
heloo design
tac pham no ow day